Hledat
EUR

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti

 

HPL Service s.r.o.
se sídlem Sazovická 454/13, 155 21 Praha
IČ: 241 55 225, DIČ: CZ27711862
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 183731

 

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hpl-service.czwww.hpl-service.sk

 

I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti HPL Service s.r.o., se sídlem Sazovická 454/13 v Praze, IČ: 241 55 225, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 183731, kontaktní adresa pro doručování elektronické pošty: objednavky@hpl-service.cz (dále jen „prodávající“), upravují ve smyslu ustanovení § 1751 zák. č. 89/2012, občanský zákoník podmínky pro nákup v internetovém obchodě prodávající prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.hpl-service.cz a www.hpl-service.sk (dále jen „internetový obchod“) provozovaném prodávající.
 2. Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy o prodeji zboží uzavírané mezi prodávající a právnickými i fyzickými osobami, které jsou podnikateli, nebo se podle příslušných zákonných ustanovení za podnikatele považují v postavení kupujícího, za účelem jeho další distribuce – tj. kupující, kteří zboží kupují za účelem jeho dalšího prodeje jiným podnikatelům a spotřebitelům, jakožto koncovým uživatelům. V případě uzavřené rámcové kupní smlouvy mezi prodávající a kupujícím, jsou tyto VOP její nedílnou součástí, přičemž v případě odchylného ujednání má uzavřená rámcová kupní smlouva přednost před zněním těchto VOP.   
 3. Tyto VOP, jakož i další dokumenty na které tyto VOP výslovně odkazují, upravují smluvní vztah mezi kupujícím a prodávající, na jehož základě je kupující oprávněn nakupovat zboží od prodávající a toto zboží dále prodávat způsobem popsaným v odst. 1 tohoto článku. Prodávající i kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzují, že při svém rozhodování o vstupu do smluvního vztahu upraveného těmito VOP vycházeli toliko z obsahu těchto VOP a dalších dokumentů, na které tyto obchodní podmínky výslovně odkazují. Tyto VOP upravují zejména způsob uzavírání kupních smluv, jakož i způsob plnění a úhrady kupní ceny a postup kupujícího při uplatňování nároků z vad zboží.  
 4. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto VOP jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávající, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. Jakékoli změny a úpravy VOP učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávající a kupujícího považují za neúčinné.  
 5. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a kupujícímu je tak umožněna jejich archivace a reprodukce. VOP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu prodávající v den odeslání elektronické objednávky. Před uskutečněním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávající, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.  
 6. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  
 7. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obsaženými ve VOP.  
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.  
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávající považovány za správné.   
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.   
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.   
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či okamžitě v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (vč. VOP).  
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávající, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.
Ochrana osobních údajů

 1. Přístup na webové stránky internetového obchodu může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujícího. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.   
 2. Poskytnuté osobní údaje kupujícího může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem zboží, může být využita k zaslání obchodního sdělení prodávající dle zákona č. 480/2004 Sb., v účinném znění, s nabídkou obdobného výrobku. V případě, že si kupující nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v záložce „Můj účet“ sekce „Informace o zákazníkovi“, anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu kontaktní adresy prodávající pro doručování elektronické pošty, a to: objednavky@hpl-service.cz.   
 3. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje kupujícího a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů prodávající je dobrovolné, že kupující má právo k jejich přístupu, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese prodávající a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat prostřednictvím shora uvedené kontaktní adresy prodávající pro doručování elektronické pošty, nebo na výše uvedené poštovní adrese.

IV.
Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 • Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.   
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.   
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. V případě doručování mimo území České republiky nebo Slovenské republiky je vždy nutná individuální domluva prodávající s kupujícím.  
 • Pro objednání zboží musí kupující nejprve potvrdit, že se seznámil a souhlasí se zněním VOP. Následně kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávkový formulář obsahuje informace zejména o:
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  Před zasláním objednávky prodávající je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Jestliže bude mít kupující zájem některou položku nebo údaj změnit, je možné to učinit pomocí příslušného tlačítka či odkazu, kterým se kupující vrátí do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ odešle objednávku ke zpracování. Toto odeslání, je závazné. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.   
 • Prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky tak, že zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky kupujícího (dále jen „akceptace“). Automaticky zasílané potvrzení o tom, že byla prodávající doručena objednávka kupujícího, se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.   
 • Prodávající má právo před předáním předmětu objednávky kupujícímu provést kontrolu identifikačních údajů kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto VOP a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy (kdy předmětem prodeje je zboží umístěné kupujícím do nákupního košíku), kdy samotná kupní smlouva je uzavřena e-mailovou akceptací objednávky ze strany prodávající kupujícímu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávající vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP.   
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, když se náklady na použití elektronických prostředků řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.   
 • Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Na tyto skutečnosti bude kupující v akceptaci objednávky prodávající rovněž upozorněn.  
 • Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávající, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptování objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informován telefonicky anebo e-mailem.   
 • Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávající archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrny z těchto obchodních podmínek.   
 • Kupující bere na vědomí, že při převzetí zboží placeného bezhotovostně je prodávající oprávněna ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží tímto kupující uděluje prodávající (jakožto správci) výslovný souhlas.  
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. „cookies“ na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávající z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. „cookies“ na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty odvolat.

V.
Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu jsou uváděny jako konečné, a to až do doby jejich případné změny, a zahrnují DPH v zákonem stanovené výši. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.   
 2. Náklady na expedici a dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná kupní cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně expedičních nákladů a dopravného. Jako cena zboží při uzavření smlouvy mezi prodávající a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a akceptaci.   
 3. Prodávající je u každé jednotlivé objednávky kupujícího oprávněna požadovat po kupujícím zaplacení zálohy na kupní cenu, a to nezávisle na hodnotě či množství zboží. V takovém případě bude kupujícímu vystavena zálohová faktura až do výše 100% z prodejní ceny zboží. O této skutečnosti bude kupující informován před akceptací objednávky. Při objednávce zboží s požadavkem kupujícího na expedici mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, je vystavena zálohová faktura ve výši až 100% z prodejní ceny zboží, vč. nákladů na balení zboží a přepravu.   
 4. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávající a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.  
 5. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.   
 6. U kupujícího, který je u prodávající registrován jako stálý obchodní partner, může být splatnost kupní ceny za zboží sjednána jinak.   
 7. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části, je-li zboží dodáno před zaplacením celé kupní ceny, je kupující povinen zaplatit prodávající úrok z prodlení, který se sjednává ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý  započatý den prodlení.   
 8. Dnem úhrady kupní ceny se rozumí den připsání finančních prostředků na účet prodávající.   
 9. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením byť jen části kupní ceny, je prodávající oprávněn:
  • požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohou) nebo v hotovosti při předání,
  • požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou slevu,
  • zastavit veškeré další dodávky až do úplného zaplacení všech peněžitých závazků,
  • odstoupit od smlouvy.   
 10. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávající kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.   
 11. Prodávající je oprávněna, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. IV. odst. 5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.   
 12. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávající následujícími způsoby:
  • v hotovosti ve výdejním skladu prodávající na adrese Logistic Park Tulipán, Palouky 1368, 253 01 Hostivice;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím (tj. sídlo kupujícího, pokud není v objednávce uvedena jiná adresa dodání);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávající č. 2500891902/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „korunový účet prodávající“);
  • bezhotovostně převodem na účet prodávající č. 2800891904/2010, IBAN: CZ5220100000002800891904, BIC: FIOBCZPPXXX, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „eurový účet prodávající“).   
 13. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.  
 14.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen provést úhradu kupní ceny společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

VI.
Dodání zboží

 1. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí - tj. ve výdejním skladu, nebo na dobírku - běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle těchto VOP, tj. po odeslání akceptace ze strany prodávající. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od okamžiku úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávající. Konkrétní dodací lhůty pro každý jednotlivý druh zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého jednotlivého druhu zboží, přičemž do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.   
 2. Místem dodání je místo určení, a tedy adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně výdejní sklad prodávající, pokud byl zákazníkem zvolen za účelem osobního odběru zboží. Osobní odběr ve výdejním skladu probíhá pouze v Po až Pá v době od 8:00 do 16:30, nebo dle individuální domluvy. Dodání zboží probíhá v pondělí až pátek od 7:00 do 18:00 hodin, nebo dle pravidel stanovených přepravci zboží. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že se zboží nepodaří i přes tři pokusy doručit kupujícímu - v takovém případě budou případné platby provedené na úhradu kupní ceny, ponížené o náklady prodávající vynaložené v souvislosti s neúspěšnými pokusy o doručení zboží,  neprodleně vráceny kupujícímu.   
 3. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, druh a množství zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebo množství dodaného zboží nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. V případě, že kupující odmítne bez závažného důvodu převzít zboží, má se za to, že zboží bylo převzato dne, kdy k tomuto předání mělo dojít.   
 4. Po potvrzení řádného převzetí zboží již nemůže kupující namítat případný rozpor mezi uskutečněnou dodávkou a objednávkou. V případě sporu o předmětu objednávky se má za to, že kupujícím potvrzený daňový doklad (faktura), nebo dodací list prokazují skutečný obsah prodávající přijaté objednávky kupujícího.   
 5. Pro případ uplatnění oprávněné (tzn. prodávající uznané) reklamace dodávky kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky podle dodacího listu nebo záměny sortimentu vzniklé u prodávající, jsou další přepravní náklady hrazeny prodávající.   
 6. V případě nepřevzetí objednané dodávky kupujícím, mimo případy, kdy důvodem nepřevzetí je uplatnění oprávněné reklamace, má prodávající právo požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny objednané dodávky zboží (bez DPH).  
 7. Potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávající, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd.   
 8. Prodávající není povinen při jednotlivých nákupech zboží předvádět kupujícímu jeho funkčnost.

VII.
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Kupující se na základě sjednané výhrady vlastnického práva podle § 2132 občanského zákoníku stává vlastníkem podle objednávky dodaného zboží až dnem jeho úplného zaplacení prodávající.   
 2. Kupující je povinen po dobu trvání výhrady vlastnického práva zboží skladovat odděleně od ostatního zboží. Kupující nesmí zboží zastavit nebo zatížit zajišťovacím převodem vlastnického práva. Kupující je povinen prodávající neprodleně informovat o exekuci, zabavení či jiných zásazích třetích osob se zbožím.   
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží prodávající a jeho převzetí kupujícím, případně v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu s dodaným zbožím nakládat. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží bezprostředně při jeho předání, přičemž úplnost a správnost dodávky potvrzuje svým podpisem na faktuře nebo dodacím listě.

VIII.
Záruka za jakost a omezení záručních podmínek

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost jím dodaného zboží, které bude kupujícím dále prodáno v nezměněném stavu konečnému spotřebiteli po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícím konečnému spotřebiteli, pokud nebude u jednotlivých druhů zboží stanovena prodávající delší záruční lhůta. Na zboží, které bude kupujícím zpracováno nebo upraveno v rámci plnění dodávek kupujícím třetím osobám v souvislosti s realizací podnikatelské činnosti kupujícího, poskytuje prodávající záruku po dobu 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. U zboží, u kterého jeho výrobce poskytuje delší anebo kratší záruční dobu, než jsou výše uvedené, platí záruční doba poskytnutá výrobcem.   
 2. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami. Záruka se nevztahuje na zboží užívané v rozporu s pokyny prodávající. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé jeho použitím v rozporu s instrukcemi/návodem k němu náležejícím. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé nevhodným způsobem skladování.   
 3. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu (faktury) či pochybnostech prodávající o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout. Při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list). Před zasláním zboží na reklamaci se doporučuje závadu nejprve konzultovat.   
 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).   
 5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.   
 6. Kupující musí vadu oznámit prodávající bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, v opačném případě jeho právo na uplatnění práv z vadného plnění zaniká. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí zboží.   
 7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávající za vady může upravit reklamační řád prodávající.

IX.
Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@hpl-service.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.   
 2. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.   
 3. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu jím k tomu sdělenou, nebo na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři.  
 4. Kupující je povinen při dalším prodeji zboží jemu dodaného prodávající zachovat obchodní označení (originální firemní značku) a balení, v jakém jej obdržel od prodávající.

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pro úpravu smluvních vztahů mezi prodávající a kupujícím se vylučuje aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.   
 2. Prodávající i kupující se zavazují plně uznávat elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a internetu, jako platnou a závaznou pro obě strany.   
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.   
 4. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.12.2015 a jsou platné do vydání nových Všeobecných obchodních podmínek.  
 5. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice prodávající, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost prodávající vyhlásit formou zveřejnění na webových stránkách internetového obchodu.   
 6. V případě, že kupující s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je povinen svůj nesouhlas prodávající písemně oznámit do 14 kalendářních dnů od jejich zveřejnění, popřípadě má kupující právo vypovědět smluvní vztah s prodávající. V opačném případě se má za to, že kupující akceptuje uvedené změny, kterými se prodávající a kupující budou řídit.

 

HPL Service s.r.o.