Hledat
EUR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

Základní informace

Společnost HPL Service CZ s.r.o, se sídlem Sazovická 454/13, Praha 517 – Zličín, PSČ 155 21, IČO: 24155225, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183731 (dále i jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svou podnikatelskou činností v oblasti Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod a Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, osobní údaje svých společníků, zaměstnanců, klientů a obchodních partnerů, včetně potenciálních a bývalých klientů a obchodních partnerů (dále i jen „subjekty údajů“).

Osobní údaje zpracovává Společnost jako správce v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování, například při odůvodněném zasílání hromadných nabídek, však mohou probíhat automatizovaně.

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a subjektem údajů, popřípadě subjektem, který subjekt údajů zastupuje, anebo oprávněný zájem Společnosti.

Příjemci osobních údajů

Údaje subjektů mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti zejména následujícím příjemcům: orgánům vykonávajícím dohled (živnostenský úřad atd), orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Společnost nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci, ledaže by to vyžadoval AML zákon.

Zpracováním osobních údajů mohou být v odůvodněných případech pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé účetnictví, daňoví či právní poradci, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé informačních systémů používaných Společností.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro plnění zákonných a smluvních povinností Společnosti, popřípadě kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva ze smluvních vztahů mezi Společností a subjektem údajů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje potenciálních klientů budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou pro plnění zákonných povinností Společnosti.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a subjektem údajů, je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít a obvykle má za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi Společností a subjektem údajů.

Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají vůči Společnosti právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Společnosti vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku proti zpracování.

Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu: obchod@hpl-service.cz nebo písemně, dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti. S ohledem na skutečnost, že zpracování osobních údajů Společností není zcela automatizované, nevzniká subjektům údajů právo na přenositelnost osobních údajů (tzv. právo na portabilitu).

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele Společnosti nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).